Lekcja 26

Temat:  Rodzaje wiązań chemicznych.

 1. Wiązania chemiczne to inaczej przyciąganie atomów za pomocą elektronów walencyjnych.

 2. Wiązania chemiczne powstają w wyniku zmian w położeniach elektronów walencyjnych, elektronów zewnętrznych powłok atomów. Dążą wówczas do uzyskania oktetu elektronowego, czyli 8 elektronów walencyjnych, gdyż jest to trwały stan elektronowy w atomie. Jedynie pierwsza powłoka (K) na dublet elektronowy czyli 2 elektrony.

 3. Wiązanie kowalencyjne (atomowe) - jest to wiązanie między tymi samymi atomami, polega na utworzeniu wspólnej pary elektronowej dla obu atomów.

  Wolne pary elektronowe - to elektrony walencyjne nie biorące udziału w tworzeniu wiązania kowalencyjnego.

  Występują dwa wiązania kowalencyjne:

  - niespolaryzowane zachodzące w cząsteczce O2, H2, czyli wspólna para elektronów nie jest przesunięta w stronę żadnego atomu.

  Przykłady: H2, N2, CL2, O2

  - spolaryzowane występuje w cząsteczce np. w cząsteczce NH3,>CO2 gdyż para elektronów przesunięta jest w stronę jednego z atomów (o większej ilości elektronów walencyjnych).

  Przykład: HCl

 4. Wiązanie jonowe - jest wiązanie polegające na "oddaniu" elektronów. Występuje między jonami. Jon to atom obdarzony ładunkiem: dodatnim (kation) lub ujemnym (anion).

  Jon - atom obdarzony ładunkiem dodatnim lub ujemnym.

  Kation - jon dodatni.

  Anion - jon ujemny.

  Przykład

Atom sodu (Na) oddaje elektron i staje się kationem (Na+).

Na (2, 8, 1) - e- Na+ (2, 8)

Atom chloru (Cl) przyjmuje elektron i staje się anionem (Cl-).

Cl (2, 8, 7) + e-   Cl- (2, 8, 8)

Siły elektrostatycznego przyciągania pomiędzy jonami Na+ i Cl-.

Zadania

Zadanie 1

Uzupełnij zdania

a) W cząsteczce azotu N2 występuje wiązanie  .........., gdyż  .........., które nie są przesunięte w stronę żadnego z atomów.

b) W cząsteczce bromowodoru HBr występuje wiązanie  .........., gdyż  .......... jest przesunięta w stronę pierwiastka chemicznego o większej zdolności  .......... - bromu.

c) W cząsteczce bromku baru BaBr2 występuje wiązanie  .........., ponieważ utworzone  .......... Ba2+ i Br- przyciągają się  ...........

Zadanie 2

Wpisz podane wzory cząsteczek do odpowiednich rubryk w tabeli

MgCl2;  MgCl2; CO2;  S2; H2;  KCl; H2S; F2; NaBr; O2; NH3; Br2;

Wiązanie jonowe Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
     

Zadanie 3

Podane cząsteczki napisz za pomocą wzorów elektronowych. Określ rodzaj wiązania w każdej cząsteczce

a) I2

Rodzaj wiązania chemicznego: ...........

b) CaCl2

Rodzaj wiązania chemicznego:...........

c) HF

Rodzaj wiązania chemicznego: ...........

d) K2S

Rodzaj wiązania chemicznego: ...........

Zadanie 4

Uzupełnij równania, wpisując liczby pobranych lub oddanych elektronów

a) Cu+ + 1e- Cu

b) F ........... F-

c) Br-  ...........  Br

d) Ba  ...........  Ba2+

e) Fe2+  ...........  Fe3+

f) AI3+  ...........  Al

g) S2-  ...........  S6+

h) Ca -  ........... Ca2+